Soạn bài: Tập đọc: Cái gì quý nhất?

Nội dung chính

Cuộc trao đổi của ba người bạn về cái gì quý nhất trên đời. Hùng cho là lúa gạo. Quý cho là vàng. Nam cho là thì giờ. Cả ba đều cho là đúng. Thầy giáo phân tích, con người lao động làm ra lúa gạo, vàng bạc và sử dụng thời gian, đó là điều đáng quý nhất.

Câu 1: Theo Hùng, Quý, Nam, cái quý nhất trên đời là gì? (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Theo Hùng, cái quý nhất là lúa gạo.

Theo Quý, cái quý nhất trên đời là vàng.

Theo Nam, cái quý nhất trên đời là thì giờ.

Câu 2: Mỗi bạn đưa ra lí lẽ như thế nào để bảo vệ ý kiến của mình? (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Hùng: Không có ai sống được mà không cần ăn.

Quý: Có vàng là có tiền, có tiền sẽ mua được lúa gạo.

Nam: Có thì giờ mới làm ra được lúa gạo, vàng bạc.

Câu 3: Vì sao thầy giáo cho rằng người lao động mới quý nhất? (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Vì thầy giáo cho rằng: không có người lao động thì không có lúa gạo, không có vàng bạc, nghĩa là tất cả mọi thứ đều không có, và thì giờ cũng trôi qua một cách vô vị.

Câu 4: Chọn tên gọi khác cho bài văn và nêu lí do tại sao em chọn tên gọi đó. (trang 86 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

- Có thể đặt tên là "Con người là quý nhất", vì cuộc tranh luận cuối cùng đưa ra kết luận đó.

- Cũng có thể đặt tên là "Ai là người có lí", vì mỗi bạn nhỏ trong cuộc tranh luận của mình đều đưa ra những lí lẽ hết sức thú vị.