Soạn bài: Ôn tập giữa học kì 2 - Tiết 7

Câu 1: Đọc thầm (trang 103 sgk Tiếng Việt 5)

Trả lời:

Học sinh tự đọc.

Câu 2: Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng: (trang 103 sgk Tiếng Việt 5)

1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ?

a) Mùa thu ỏ làng quê.

b) Cánh đồng quê hương.

c) Âm thanh mùa thu.

2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ?

a) Chỉ bằng thị giác (nhìn).

b) Chỉ bằng thị giác và thính giác (nghe).

c) Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi).

3. Trong câu "Chúng không còn là hồ nước nữa.. chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất", từ đó chỉ sự vạt gì ?

a) Chỉ những cái giếng.

b) Chỉ những hồ nước.

c) Chỉ làng quê.

4. Vì sao tác giả có cảm tưởng nhìn thấy bầu tròi bên kia trái đất ?

a) Vì bầu trời mùa thu rất cao nên tác giả có cảm tường đó là bầu trời bên kia trái đất.

b) Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên tác giả có cảm tường đó là một bầu trời khác.

c) Vì những hồ nước in bóng bầu trời là "những cái giếng không đáy" nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy ỏ đó bầu trời bên kia trái đất.

5. Trong bài văn có những sự vật nào được nhân hoá ?

a) Đàn chim nhạn, con đê và nhũng cánh đồng lúa.

b) Con đê, những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

c) Những cánh đồng lúa và cây cối, đất đai.

6. Trong bài văn có mấy từ đồng nghĩa với từ xanh ?

a) Một từ. Đó là từ : ...

b) Hai từ. Đó là các từ : ...

c) Ba từ. Đó là các từ : ...

7. Trong các cụm từ chiếc dù, chân đê, xua xua tay, những từ nào mang nghĩa chuyển?

a) Chỉ có từ chân mang nghĩa chuyển.

b) Có hai từ dù và chân mang nghĩa chuyển.

c) Cả ba từ dù, chân, tay đều mang nghĩa chuyển.

8. Từ chúng trong bài văn được dùng để chỉ những sụ vật nào ?

a) Các hồ nước.

b) Cấc hồ nước, bọn trẻ.

c) Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ.

9. Trong đoạn thứ nhất (4 dòng đầu) của bài văn, có mấy câu ghép ?

a) Một câu. Đó là câu : ...

b) Hai câu. Đó là cấc câu : ...

c) Ba câu. Đó là các câu : ...

10. Hai câu "Chúng cứ hát mãi, hát mãi cho đến lúc những ngọn khói tan biến vào không gian mênh mông. Không gian như một cái chuông lớn vô cùng treo suốt mùa thu, âm vang mãi tiếng ca của trẻ con và tiếng cựa mình của cây cối, đất đai." liên kết với nhau bằng cách nào ?

a) Bằng cách thay thế từ ngữ. Đó là từ thay cho từ...

b) Bằng cách lặp từ ngữ. Đó là từ ....

c) Bằng cả hai cách thay thế và lặp từ ngữ.

Trả lời:

Câu 1: Ý a (Mùa thu ở làng quê)

Câu 2: Ý c (bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác (ngửi))

Câu 3: Ý b (Chỉ những hồ nước)

Câu 4: Ý c (vì những hồ nước in bóng bầu trời là "những cái giếng không đáy" nên tác giả có cảm tưởng nhìn thấy ờ đó bấu trời bên kia trái đất).

Câu 5: Ý c (Những cánh đồng lúa và cây cối đất đai).

Câu 6: Ý b (Hai từ. Đó là: "xanh mướt, xanh lơ").

Câu 7: Ý a (Từ "chân" mang nghĩa chuyển).

Câu 8: Ý c (Các hồ nước, những cánh đồng lúa, bọn trẻ).

Câu 9: Ý a (Một câu. Đó là câu: "Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất").

Câu 10: Ý b (Bằng cách lặp từ ngữ). Đó là từ không gian.